Si të plotësohet Formulari Shoqërues i Dërgesës

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 B5

Formulari AC (Albanian Courier), shoqeron objektin postar nga derguesi te marresi. Cdo formular AC eshte i pajisur me nje BAR CODE, me ane te te cilit gjurmohet statusi i objektit postar.

A. Të dhënat e dërguesit

 1. Emer mbiemer i derguesit —–Lira Saliaj
 2. Adresa e sakte e tij—— Rruga Ali Demi, pall 6, shk 3, ap,5
 3. Qyteti——Tirane
 4. Shteti——-Albania
 5. Numri i telefonit —-(per ta kontaktuar derguesin ne rast se konstatohet problem ne dorezimin e objektit postar)
 6. Nenshkrim i derguesit ——- Lira Saliaj
 7. Data dhe Ora e postimit ——– 10.10.12 , 16.30

B. Të dhënat e marrësit

 1. Emer, mbiemer i marresit —– Astrit Saliaj
 2. Adresa e sakte e tij—— Rruga Sadik Zotaj, pall 104, shk 1, ap 3.
 3. Qyteti—— Vlore
 4. Shteti——- Albania
 5. Numri i telefonit —-(per ta kontaktuar marresin ne rast se konstatohet problem me adresen e shenuar mbi zarf)

C. Rubrikat të cilat kanë të bëjnë me detyrimin (tarifën) e objektit postar

 1. Cope ——-sasia e objekteve postare qe shoqeron formulari
 2. Pesha —— ne kg e objekteve postare
 3. Detyrimi (tarifa e aplikuar) —–plotesohen me nje “X” kutizat respektive:• paguan “derguesi”• paguan”marresi”